Algemene voorwaarden Fysiotherapie

Algemene Voorwaarden (AV) van “Fysiopraktijk Zeist” (hierna: Praktijk), gevestigd te Laan van Vollenhove 20B, 3706 AA Zeist en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72171812. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Fysiopraktijk Zeist behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Fysiopraktijk Zeist zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

U kunt binnen drie werkdagen bij ons terecht voor uw eerste afspraak. Fysiopraktijk Zeist hanteert geen wachtlijst. Bij uw eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren.

Indien de behandelend fysiotherapeut tijdens de intake vaststelt dat er geen indicatie voor fysiotherapie is, wordt u verwezen naar uw huisarts.

Indien het voor het behandelproces noodzakelijk is, kan de behandelend fysiotherapeut (na toestemming van u) aanvullende informatie opvragen bij uw huisarts.

De eerste afspraak gebruikt de fysiotherapeut om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten. Dit gebeurt door middel van het stellen van vragen en een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

De privacy van uw gegevens wordt gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Er wordt gehandeld conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Fysiopraktijk Zeist en een cliënt.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fysiopraktijk Zeist, voor de uitvoering waarvan door Fysiopraktijk Zeist derden dienen te worden betrokken.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

De overeenkomst tussen Fysiopraktijk Zeist en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

Fysiopraktijk Zeist zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Fysiopraktijk Zeist rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Fysiopraktijk Zeist worden medegedeeld.

Fysiopraktijk Zeist heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien door Fysiopraktijk Zeist of door Fysiopraktijk Zeist ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Fysiopraktijk Zeist zich het recht voor (een deel van) de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Via email , telefoon  (voicemail) of WhatsApp (06-15867817) kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag uw afspraak annuleren.

Artikel 3. Betaling en incassokosten

De declaratie fysiotherapie wordt rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gestuurd.
Indien blijkt dat u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, worden de facturen naar u gestuurd.

Iedere afzonderlijke behandeling die niet door de zorgverzekeraar van cliënt aan Fysiopraktijk Zeist wordt vergoed dient steeds te worden betaald direct na afloop van de behandeling via een PIN transactie of binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Fysiopraktijk Zeist aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Fysiopraktijk Zeist is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt ontvangt direct een aanmaningsbrief. De cliënt heeft na vanaf de dag dat deze brief is bezorgd, 14 dagen de tijd om alsnog het verschuldigde bedrag te betalen. 

Indien de cliënt na bovenstaande 14 dagen nog steeds in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40 excl. BTW.

Indien Fysiopraktijk Zeist echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Fysiopraktijk Zeist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fysiopraktijk Zeist is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Fysiopraktijk Zeist is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Indien Fysiopraktijk Zeist aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fysiopraktijk Zeist beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Fysiopraktijk Zeist is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Fysiopraktijk Zeist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde artikelen, supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze artikelen, supplementen en/of medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Fysiopraktijk Zeist zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde artikelen, supplementen en/of medicijnen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fysiopraktijk Zeist.

Artikel 5. Privacy

Fysiopraktijk Zeist zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Fysiopraktijk Zeist daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6.  Beëindiging overeenkomst

Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

-  de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

-  voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fysiopraktijk Zeist, zal Fysiopraktijk Zeist in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Fysiopraktijk Zeist extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Fysiopraktijk Zeist anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Fysiopraktijk Zeist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fysiopraktijk Zeist toerekenbaar is. Indien Fysiopraktijk Zeist uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Fysiopraktijk Zeist zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fysiopraktijk Zeist, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fysiopraktijk Zeist en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.


Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fysiopraktijk Zeist partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Fysiopraktijk Zeist streeft voortdurend naar verbetering van haar dienstverlening. In de praktijk hangt een ideeënbus waarin u uw ideeën en/of opmerkingen kunt doen.

Wanneer u niet tevreden bent over de praktijk of over één van onze medewerkers, dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut of u kunt een klacht indienen. U kunt dit direct met de betrokken fysiotherapeut bespreken of u kunt de eigenaar/vestigingsmanager hierover aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar onze klachtenfunctionaris.

Wanneer u volgens de officiële weg een klacht in wilt dienen, gaat dit volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

U kunt uw klacht tevens indienen via de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, het KNGF. Nadere informatie hierover treft u hier aan:

Handige links