Betalingsvoorwaarden Fysiopraktijk Zeist

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/klant en Fysiopraktijk Zeist.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren door u geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat door u worden geannuleerd, kunnen bij u in rekening worden gebracht (zie onze prijslijst voor het tarief).
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten en/of producten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiopraktijk Zeist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie/factuur zal er dan ook wettelijke rente bij u worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van de gedeclareerde/gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/klant.
  5. Indien Fysiopraktijk Zeist zich voor het betaalbaar stellen van de declaraties/facturen, wegens door hem geleverde diensten, heeft verbonden aan een factoringbedrijf dan zullen de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren.