Uw Privacy

...en ons Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst  (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 • het doel van de registratie
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • het beheer van de gegevens
 • de personen die toegang hebben tot die gegeven
 • het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.
Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.

Privacy Reglement
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Met de softwareleveranciers (FysioRoadMap voor het EPD en Philips Nederland voor echografie) is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens van de deelnemers aan Medische Fitness en andere beweegactiviteiten van Fysiopraktijk Zeist. Deze gegevens worden vastgelegd in Physitrack. Ook hier is een verwerkersovereenkomst mee afgesloten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten.

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.
Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeldt voor gezondheidsdiensten via de website of bij de balie van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • BSN

Hoe lang we gegevens bewaren
Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Fysiopraktijk Zeist zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In kaart brengen websitebezoek
Fysiopraktijk Zeist gebruikt geen tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Ook kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@fysiopraktijkzeist.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fysiopraktijk Zeist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: www.fysiopraktijkzeist.nl of
telefoonnummer 030 - 7210771 of per mail naar administratie@fysiopraktijkzeist.nl 

Beveiliging
Fysiopraktijk Zeist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar administratie@fysiopraktijkzeist.nl

Fysiopraktijk Zeist heeft de volgende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL), wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen bij onze administratie op het volgende adres: 
Fysiopraktijk Zeist 
Laan van Vollenhove 20B 
3706 AA Zeist

Privacy verklaring

 • Fysiopraktijk Zeist gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
 • Fysiopraktijk Zeist deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
 • Fysiopraktijk Zeist bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
 • Fysiopraktijk Zeist houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden.
 • Fysiopraktijk Zeist vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.
 • Fysiopraktijk Zeist informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.
 • Fysiopraktijk Zeist informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Fysiopraktijk Zeist informeert patiënten indien Fysiopraktijk Zeist bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.